សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផល​នៃ​កិច្ចប្រជុំ​គណៈកម្មាធិការ​គោលនយោបាយ​រូបិយវត្ថុ​ លើក​ទី៤៩​
២៩ វិចិ្ឆកា ២០១៩

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង