សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផល​នៃ​កិច្ចប្រជុំ​គណៈកម្មាធិការ​គោលនយោបាយ​រូបិយ​វត្ថុ​លើក​ទី​៥០​
១៣ កុម្ភៈ ២០២០

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង