សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ជាប់កិច្ចសន្យា​
២០ កុម្ភៈ ២០២០

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង