សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដេញថ្លៃ Project : Centralized National Clearing and Settlement System
១៧ ឧសភា ២០១០