សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីបញ្ជាក់អំពីទុនបម្រុងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជា
២៣ កក្កដា ២០២០

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង