សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការដាក់ឱ្យដេញថ្លៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
២០ តុលា ២០២០

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង