សេចក្តីជូនដំណឹង
​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​បរិច្ឆេទ​ ធ្វើការ​សម្ភាសន៍​ ជាមួយ​គណៈមេប្រយោគ​នៅ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
០៦ មករា ២០១៦

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង