សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង អំពីការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងបរិបទនៃព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ
២៤ កុម្ភៈ ២០២១

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង