សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីប្រកាសរួម ស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំស្តីពីបញ្ហាអចលនវត្ថុនៅកម្ពុជា
២២ មីនា ២០២១

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង