សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការរៀបចំសន្និសីទម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ និងការទទួលយកសំណើស្រាវជ្រាវ
២៧ មេសា ២០១៦

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង