សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង ការដកស្រង់ពី ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅ នៃ ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា ជំពូកទី៩ ស្តីពីរូបិយវត្ថុ (ប្រាក់រៀល)
១៣ មិថុនា ២០១៦

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង