សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀន ថ្នាក់ប្រកាសនីយបត្រជាន់ខ្ពស់ បច្ចេកទេសធនាគារ ជំនាន់ទី ២៦ នៅមណ្ឌលសិក្សាបច្ចេកទេសធនាគារ
១៣ កក្កដា ២០១៦

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង