សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ការប្រលងជ្រើសបុគ្គលិក
២៥ កក្កដា ២០១៦

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង