សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រើប្រាស់រូបសញ្ញានិងត្រាថ្មីរបស់ស្ថាប័នប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម
១២ មករា ២០២២

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង