សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីយុទ្ធនាការស្រលាញ់ប្រាក់រៀល
២១ កញ្ញា ២០១៦

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង