សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ ការ​ដាក់​អោយ​អនុវត្ត​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
២៣ កញ្ញា ២០១៦

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង