សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី "ការផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់លិខិតសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីអត្រាប្ដូរប្រាក់ផ្លូវការ និង អត្រាប្ដូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយបណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់រៀល"
០៨ សីហា ២០២២

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង