សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការផ្លាស់ប្តូរទម្រង់ថ្មីនៃ "សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអត្រាការប្រាក់ផ្លូវការ"
០៩ សីហា ២០២២

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង