សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ​ការដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការជាផ្លូវការ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការមូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) ប្លុកឆេន
០៩ សីហា ២០២២

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង