សេចក្តីជូនដំណឹង
​ប្រតិទិន​ស្តី​ពី​ការ​អនុវត្ត​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​
២៤ តុលា ២០១៦

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង