សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ សន្និសីទ​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​ប្រចាំឆ្នាំ​លើក​ទី​៣​ ឆ្នាំ​២០១៦​ ក្រោម​ប្រធានបទ​ វិស័យ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​ ៖​ កាលានុវត្តភាព​ និង​ហានិភ័យ​
០៤ វិចិ្ឆកា ២០១៦

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង