សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ កម្មសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​នៅ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៧​
២៥ វិចិ្ឆកា ២០១៦

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង