សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រួម​ រវាង​ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
១៦ កុម្ភៈ ២០១៧

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង