សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ LPCO​ លើក​ទី​ ០៥​ ថ្ងៃ​ទី​ ២១​ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៧​
២១ កុម្ភៈ ២០១៧

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង