សេចក្តីជូនដំណឹង
ជម្រាបមក លោក លោកស្រី អគ្គនាយក អគ្គនាយិកា នាយក នាយិកា គ្រប់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្តិករមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
២២ កុម្ភៈ ២០១៧

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង