សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ អំពី​ការ​ប្តូរ​ក្រដាសប្រាក់​រៀល​ចាស់​ ទក់​ ឬ​រហែក​ ជាមួយនឹង​ក្រដាសប្រាក់​ថ្មី​ជូន​សាធារណជន​
១៣ មីនា ២០១៧

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង