សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​(LPCO)​លើក​ទី​០៦​
១៤ មីនា ២០១៧

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង