សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ០៦​ ថ្ងៃ​ទី​២១​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០១៧​
២១ មីនា ២០១៧

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង