សេចក្តីជូនដំណឹង
​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​រៀបចំ​សន្និសីទ​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៧​ និង​ការ​ទទួលយក​សំណើ​ស្រាវជ្រាវ​
៣១ មីនា ២០១៧

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង