សេចក្តីជូនដំណឹង
​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​លើក​ទី​០៧​ ថ្ងៃ​ទី​ ១៨​ មេ​សា​ ឆ្នាំ​២០១៧​
១៨ មេសា ២០១៧

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង