សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​បង្កើន​ឥណប្រតិទាន​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​
១៩ ឧសភា ២០១៧

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង