សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ករណី​ក្រើនរំលឹក​ចំពោះ​ការ​ហាមឃាត់​ទទួលយក​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ ឬ​សៀវភៅ​គ្រួសារ​ ឬ​សៀវភៅ​ស្នាក់​នៅ​ សម្រាប់​ការ​ធានា​លើ​ការ​ផ្តល់​ឥណទាន​
២៣ ឧសភា ២០១៧

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង