សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៨​ ថ្ងៃ​ទី​២៣​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧​
២៣ ឧសភា ២០១៧

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង