សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៩​ ថ្ងៃ​ទី​២០​ ខែ​មី​ថុ​នា​ ឆ្នាំ​២០១៧​
២០ មិថុនា ២០១៧

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង