សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ កាលបរិច្ឆេទ​សម្រាប់​សម្ភាសន៍​ផ្ទាល់មាត់​
៣០ មិថុនា ២០១៧

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង