សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO) លើក​ទី​១០​
១៨ កក្កដា ២០១៧

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង