ព័ត៌មាន

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៦៧ ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០

០១ កក្កដា ២០២០

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ការ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​គំរូ​បរិ​ច្ឆិ​នភា​ព​បច្ចេកទេស​ ខេ​អេ​ច​ឃ្យូ​អរ​កូត​ (KHQR​ Code)​សម្រាប់​ការ​ទូទាត់​សង​ប្រាក់​

២៦ មិថុនា ២០២០

ប្រកាសស្តីពី ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ស្លាកសញ្ញាប្រព័ន្ធបាគង

២៦ មិថុនា ២០២០

ប្រកាសស្តីពី ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ វិធាននិងនីតិវិធី ប្រព័ន្ធបាគង

២៦ មិថុនា ២០២០

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣១៥ ឆ្នាំទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

២៤ មិថុនា ២០២០

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣១៦ ឆ្នាំទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

២៤ មិថុនា ២០២០

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣១៧ ឆ្នាំទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

២៤ មិថុនា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៦០

២៣ មិថុនា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៦០

២៣ មិថុនា ២០២០

កាលវិភាគ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ សម្រាប់​ត្រីមាស​ទី​៣ ឆ្នាំ​២០២០​

២៣ មិថុនា ២០២០