ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៩២

១៩ តុលា ២០២១

ប្រកាសស្ដីពី លក្ខណៈសម្គាល់នៃធនប័ត្រអនុស្សាវរីយ៏ ប្រភេទ ៣០០០០ រៀល

១៨ តុលា ២០២១

ការ​ចេញផ្សាយ​ធនប័ត្រ​អនុស្សាវរីយ៍​ ប្រភេទ​ ៣០០០០​ រៀល​ ធ្វើ​ចរាចរ​ និង​ប្រើប្រាស់​ទូ​ទាំង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា

១៨ តុលា ២០២១

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៣៣ ឆ្នាំទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

១៤ តុលា ២០២១

បទសម្ភាសន៍របស់លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ជាមួយ The Banker លើប្រធានបទស្តីពី ប្រព័ន្ធទូទាត់បាគង និងវិធានការដែលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានដាក់ចេញ ក្នុងបរិការណ៍នៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩

១២ តុលា ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង ការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី៩១

១២ តុលា ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី៩១

១២ តុលា ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៩១

៣០ កញ្ញា ២០២១

ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ ទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានទទួលជួបប្រជុំជាមួយ ក្រុមបេសកកម្មពិគ្រោះយោបល់មាត្រា IV របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការបំពេញបេសកកម្មរយៈពេល ២សប្តាហ៍

២៧ កញ្ញា ២០២១

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៧២ ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១

២២ កញ្ញា ២០២១