ព័ត៌មាន

សុន្ទរកថា លោកជំទាវ ជា សិរី ឧបការីទេសាភិបាល និងជាអគ្គនាយកបច្ចេកទេស ថ្លែងក្នុងពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ រវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស.)ស្តីពី កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សផ្នែកគ្រប់គ្រងការវិនិយោគ (តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ)

២៩ កក្កដា ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង ការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី៨៦

២៧ កក្កដា ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី៨៦

២៧ កក្កដា ២០២១

របាយការណ៍​ប្រចាំឆមាស​ទី​១​ និង​ទិស​ដៅ​ការងារ​ឆមាស​ទី​២​ ឆ្នាំ​២០២១

២២ កក្កដា ២០២១

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៧១ ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១

២២ កក្កដា ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៨៦

២០ កក្កដា ២០២១

សារាចរ ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យ

១៩ កក្កដា ២០២១

ប្រកាស ស្តីពី កិច្ចការពារផ្នែកគតិយុត្តសម្រាប់មន្រ្តីទទួលបន្ទុកត្រួតពិនិត្យគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

១៩ កក្កដា ២០២១

ប្រកាសស្តីពីការកែសម្រួលប្រការ២២នៃប្រកាសស្តីពីអ្នកដំណើរការតតិយភាគី

១៩ កក្កដា ២០២១

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៣០ ឆ្នាំទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

១៩ កក្កដា ២០២១