ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៧៩

១២ មេសា ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៧៩

១២ មេសា ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៧៩

០៥ មេសា ២០២១

ប្រកាស​ស្តី​ពី​លក្ខខណ្ឌ​សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ប៊េ​ង​កា​សួ​រេ​ន​

៣០ មីនា ២០២១

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣២៦ ឆ្នាំទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

៣០ មីនា ២០២១

សារាចរ​ណែនាំ​ ស្តី​ពី​ នីតិវិធី​ស្គាល់​អត្តសញ្ញាណ​អតិថិជន​ និង​ការ​កំណត់​ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ប្រតិបត្តិការ​ សម្រាប់​សេវា​ទូទាត់​សង​ប្រាក់​នៅ​កម្ពុជា​

២៦ មីនា ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៧៨

២៣ មីនា ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៧៨

២៣ មីនា ២០២១

សេចក្តីប្រកាសរួម ស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំស្តីពីបញ្ហាអចលនវត្ថុនៅកម្ពុជា

២២ មីនា ២០២១

អបអរសាទរទិវាប្រាក់រៀល ខួបលើកទី៤១ នៃការដាក់ឱ្យចរាចរប្រាក់រៀលឡើងវិញ (២០ មីនា ១៩៨០ - ២០ មីនា ២០២១)

២០ មីនា ២០២១