ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៩​

២៤ មេសា ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើ​ទី​១៩​

២៤ មេសា ២០១៨

កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារសហព័ន្ធបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ

២០ មេសា ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ទំហំទឹកប្រាក់ដាក់ឲ្យដេញថ្លៃ ប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១៩

១៧ មេសា ២០១៨

លោក​ជំទាវ​ ជា​ សិរី​ ​អគ្គនាយក​បច្ចេកទេស​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ក្នុង​សន្និសីទ​ស្ដី​ពី​ បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ (FinTech)​ នៅ​ទីក្រុង​តូ​ក្យូ​ ប្រទេស​ជប៉ុន​

១៦ មេសា ២០១៨

បទ​បង្ហាញ​របស់​ លោក​ជំទាវ​ ជា​ សិរី​ អគ្គនាយក​បច្ចេកទេស​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ស្ដី​ពី​ ការ​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ក្នុង​ការ​ជំរុញ​បិ​រ​យា​ប័ន្ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​

១៦ មេសា ២០១៨

កាលវិភាគដេញថ្លៃ ប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO)

០៩ មេសា ២០១៨

សេចក្តីណែនាំ​ លើ​ការ​អនុវត្ត​ប្រតិបត្តិការ​ ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​

០៩ មេសា ២០១៨

ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៩១ ឆ្នាំ​ទី​២៦​ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៨

០៩ មេសា ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីយុទ្ធនាការស្រលាញ់ប្រាក់រៀល

០២ មេសា ២០១៨