ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលដេញថ្លៃមូលបត្ររដ្ឋលើកទី៦

២៥ មករា ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១២២

២៤ មករា ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១២២

២៤ មករា ២០២៣

របាយការណ៍​ប្រចាំឆ្នាំ២០២២

២៣ មករា ២០២៣

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០២២ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២៣

២០ មករា ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋ លើកទី៦

១៩ មករា ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ១២២

១៧ មករា ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការផ្លាស់ប្តូរយន្តការ និងលក្ខខណ្ឌជាវមូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) ទាំងជាប្រាក់រៀល និងជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

១៦ មករា ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១២១

០៣ មករា ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១២១

០៣ មករា ២០២៣