ព័ត៌មាន

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២០៣ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​កញ្ញា ​ឆ្នាំ​២០១០

៣០ កញ្ញា ២០១០

ប្រកាសស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

២៨ កញ្ញា ២០១០

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​បង្កើត​សភា​ផាត់ទាត់​មូលប្បទានប័ត្រ​ជា​ប្រាក់​រៀល​ និង​ប្រាក់​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​ នៅ​សាខា​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ខេត្តបាត់ដំបង​

២២ កញ្ញា ២០១០

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​បង្កើត​សភា​ផាត់ទាត់​មូលប្បទានប័ត្រ​ជា​ប្រាក់​រៀល​ និង​ប្រាក់​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​ នៅ​សាខា​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ខេត្តកំពង់ចាម​

២២ កញ្ញា ២០១០

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការយកកម្រៃសេវាផាតទាត់ប្រចាំឆ្នាំ និងប្រាក់ផាកពិន័យមូលប្បទានប័ត្របញ្ជូនត្រឡប់នៅសាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាខេត្ត

០២ កញ្ញា ២០១០

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២០២ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​សីហា ​ឆ្នាំ​២០១០

៣០ សីហា ២០១០

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ការ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើ​គំរូ​បញ្ជា​ទូទាត់​សម្រាប់​ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​

២៧ សីហា ២០១០

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ អ្នកដំណើរ​កា​រត​តិ​យ​ភាគី​

២៧ សីហា ២០១០

ប្រកាសស្តីពី ការដាក់ឲ្យប្រើគំរូបញ្ជាទូទាត់សម្រាប់ការផ្ទេរឥណទាន

២៥ សីហា ២០១០

ប្រកាសស្តីពី អ្នកដំណើរការតតិយភាគី

២៥ សីហា ២០១០