ព័ត៌មាន

សុន្ទរកថា​ លោកជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទថាណា​ រទសាភិបាលរងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ក្នុងឱកាសបើកសម្ភោធ វីង ជាផ្លូវការ ថ្ងៃទី ២០​ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០០៩

២១ មករា ២០០៩

ប្រកាសស្តីពី ការផ្តល់ឥណទានវិបារូបន៍ ចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលខ្វះសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលបណ្តោះអាសន្ន

២០ មករា ២០០៩

ប្រកាសស្តីពីកាកំណត់អត្រាការប្រាក់សលើប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ប្រាក់បញ្ញើទុនបំរុងកាតព្វកិច្ចនិងប្រាក់តម្កល់ធានាលើដើមទុនជារូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិក

១៩ មករា ២០០៩

របាយការណ៍​ត្រួត​ពិនិត្យប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០៨

០១ មករា ២០០៩

សុន្ទរកថា​បើកសិក្ខាសាលាស្តីពី​កម្ពុជាឈានទៅរកការិយាល័យ ឥណទានឯ​កជនដោយ លោកជំទាវ​ តាល់ណៃអ៊ីម​អគ្គនាយក ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​​នៅសណ្ឋាគារ​រាសហ្វល, ០៣​ ធ្នូ ​២០០៨

០៥ ធ្នូ ២០០៨

ព្រឹត្តប័ត្រ​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ ​លេខ២៦ ត្រីមាស​ទី​៤ ​ឆ្នាំ​២០០៨

២៧ វិចិ្ឆកា ២០០៨

ប្រកាសស្តីពី លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវនិងសមស្របសម្រាប់បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ និងគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

២៥ វិចិ្ឆកា ២០០៨

ប្រកាសស្តីពី អភិបាលកិច្ចរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

២៥ វិចិ្ឆកា ២០០៨

ព្រឹត្តប័ត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​២០ ​ប្រចាំ​ខែមិថុនា ត្រីមាស​ទី​១ ​ឆ្នាំ​២០០៨​

២៤ វិចិ្ឆកា ២០០៨

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៧៨ ​ឆ្នាំទី​១៦ ​ខែ​សីហា ​ឆ្នាំ​២០០៨​

២៤ វិចិ្ឆកា ២០០៨