ព័ត៌មាន

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២០១ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​កក្កដា ​ឆ្នាំ​២០១០

៣០ កក្កដា ២០១០

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បិទសន្និបាតបូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារឆមាសទី១​និងទិសដៅ​ការងារ​ឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០១០ របស់ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា

២៧ កក្កដា ២០១០

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បើកសន្និបាតបូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារឆមាសទី១​និងទិសដៅ​ការងារ​ឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០១០ របស់ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា

២៦ កក្កដា ២០១០

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០០៩ និង ទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១០

១៦ កក្កដា ២០១០

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២០០ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​មិថុនា ​ឆ្នាំ​២០១០

៣០ មិថុនា ២០១០

របាយការណ៍​ត្រួត​ពិនិត្យប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០៩

២២ មិថុនា ២០១០

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៩៩ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​ឧសភា ​ឆ្នាំ​២០១០

៣០ ឧសភា ២០១០

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដេញថ្លៃ Project : Centralized National Clearing and Settlement System

១៧ ឧសភា ២០១០

សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ស្តីពីមូលដ្ឋាន​គ្រឹះនៃការគ្រប់គ្រង​ទ្រព្យសកម្ម និង បំណុល ​ជាមួយ​មជ្ឈមណ្ឌលស៊ាសិន និងធនាគារ​កណ្តាល​អាមេរិច​ ​នៅខេត្តសៀមរាប ថ្ងៃទី ២-៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១០

០២ ឧសភា ២០១០

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៩៨ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​មេសា ​ឆ្នាំ​២០១០

៣០ មេសា ២០១០