ព័ត៌មាន

ព្រឹត្តប័ត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​១៦ ​ប្រចាំ​ខែមិថុនា ​ត្រីមាស​ទី​១ ​ឆ្នាំ​២០០៧​

០១ មិថុនា ២០០៧

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៦៥ ​ឆ្នាំទី​១៥ ​ខែ​មិថុនា ​ឆ្នាំ​២០០៧​

០១ មិថុនា ២០០៧

ប្រកាស​ស្តី​ពី​សភា​ផាត់ទាត់​មូលប្បទានប័ត្រ​ចារឹក​ជា​ប្រាក់​រៀល​

២៩ ឧសភា ២០០៧

ប្រកាស​ស្តី​ពី​សាច់ប្រាក់​ងាយស្រួល​របស់​ធនាគារ​ និង​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​

២៩ ឧសភា ២០០៧

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​ផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ចំពោះ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​

២៩ ឧសភា ២០០៧

ប្រកាស​ស្តី​ពី​វិសោធនកម្ម​លើ​ប្រកាស​លេខ​ ធ​ ៧-០១-១៣៧​ ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ឥណទាន​ចំពោះ​សម្ព័ន្ធ​ញាតិ​

២៩ ឧសភា ២០០៧

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៦៣ ​ឆ្នាំទី​១៥ ​ខែ​ឧសភា ​ឆ្នាំ​២០០៧​

០១ ឧសភា ២០០៧

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៦២ ​ឆ្នាំទី​១៥ ​ខែ​មេសា ​ឆ្នាំ​២០០៧​

០១ មេសា ២០០៧

ប្រកាសស្តីពី ការទូទាត់សងជាមុននូវប្រាក់ថ្លៃជួលនិងភតិសន្យា

០៩ មីនា ២០០៧

ព្រឹត្តប័ត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​១៥ ​ប្រចាំ​ខែមិនា ​ត្រីមាស​ទី​១ ​ឆ្នាំ​២០០៧​

០១ មីនា ២០០៧