ព័ត៌មាន

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បើក​សន្និបាតបូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆមាសទី១​ និងទិសដៅ​ការងារ​ឆមាសទី២​ ឆ្នាំ២០០៨​ របស់ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

១៤ សីហា ២០០៨

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បិទសន្និបាតបូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆមាសទី១​និងទិសដៅ​ការងារ​ឆមាសទី២​ ឆ្នាំ២០០៨​ របស់ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

១៤ សីហា ២០០៨

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​ពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយ​ក្រមច្បាប់​អនុវត្តចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារ​ និងហិរញ្ញវត្ថុ

០៣ កក្កដា ២០០៨

របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១​ និងទិសដៅ​ការងារ​ឆមាស​ទី២​ ឆ្នាំ២០០៨

៣០ មិថុនា ២០០៨

របាយការណ៍​ត្រួត​ពិនិត្យប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០៧

១០ មិថុនា ២០០៨

ព្រឹត្តប័ត្រ​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ ​លេខ២៤ ត្រីមាស​ទី​២ ​ឆ្នាំ​២០០៨

០១ មិថុនា ២០០៨

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ភតិសន្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​

៣០ ឧសភា ២០០៨

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​ប្រឆាំង​ការ​សំអាត​ប្រាក់​និង​ហិរញ្ញប្បទាន​

៣០ ឧសភា ២០០៨

ប្រកាស​ស្តី​ពី​លក្ខណៈ​សំគាល់​នៃ​ក្រដាសប្រាក់​ប្រភេទ​ ២០០០០​រៀល​ គំរូ​ថ្មី​

១២ ឧសភា ២០០៨

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៧៥ ​ឆ្នាំទី​១៦ ​ខែ​ឧសភា ​ឆ្នាំ​២០០៨​

០១ ឧសភា ២០០៨