ព័ត៌មាន

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បើកកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ និងធនាគារថៃ​ ២៦​មេសា​២០០៨​ ផាតាយ៉ា​ ថៃឡងដ៍

២៦ មេសា ២០០៨

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បិទកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ និងធនាគារថៃ​ ២៦​មេសា​២០០៨​ ផាតាយ៉ា​ ថៃឡងដ៍

២៦ មេសា ២០០៨

ប្រកាស​ស្តី​ពី​កា​រត​ម្ភ​ល់​ប្រាក់​បំរុង​កាតព្វកិច្ច​លើ​ប្រាក់​បញ្ញើ​ និង​ប្រាក់​កម្ចី​របស់​ធនាគារពាណិជ្ជ​

២៥ មេសា ២០០៨

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៧៤ ​ឆ្នាំទី​១៦ ​ខែ​មេសា ​ឆ្នាំ​២០០៨​

០១ មេសា ២០០៨

ប្រកាសស្តីពី ការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្ម

៣០ មីនា ២០០៨

ប្រកាស​ស្តី​ពី​កា​រប​ង្ភើ​ត​ក្រុមការងារ​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​ដឹកនាំ​ការងារ​កែទម្រង់​ការ​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​

១៣ មីនា ២០០៨

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​តែងតាំង​អនុប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​ដឹកនាំ​ការងារ​កែទម្រង់​ការ​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​

១២ មីនា ២០០៨

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០០៧​ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០០៨

១២ មីនា ២០០៨

ព្រឹត្តប័ត្រ​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ ​លេខ២៣​ ត្រីមាស​ទី​១ ​ឆ្នាំ​២០០៨

១២ មីនា ២០០៨

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បិទសន្និបាតបូកសរុប​លទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០០៧​ និងទិសដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ២០០៨

០៧ មីនា ២០០៨