ព័ត៌មាន

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​ផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ចំពោះ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​

២៩ ឧសភា ២០០៧

ប្រកាស​ស្តី​ពី​វិសោធនកម្ម​លើ​ប្រកាស​លេខ​ ធ​ ៧-០១-១៣៧​ ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ឥណទាន​ចំពោះ​សម្ព័ន្ធ​ញាតិ​

២៩ ឧសភា ២០០៧

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៦៣ ​ឆ្នាំទី​១៥ ​ខែ​ឧសភា ​ឆ្នាំ​២០០៧​

០១ ឧសភា ២០០៧

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៦២ ​ឆ្នាំទី​១៥ ​ខែ​មេសា ​ឆ្នាំ​២០០៧​

០១ មេសា ២០០៧

ប្រកាសស្តីពី ការទូទាត់សងជាមុននូវប្រាក់ថ្លៃជួលនិងភតិសន្យា

០៩ មីនា ២០០៧

ព្រឹត្តប័ត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​១៥ ​ប្រចាំ​ខែមិនា ​ត្រីមាស​ទី​១ ​ឆ្នាំ​២០០៧​

០១ មីនា ២០០៧

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៦១ ​ឆ្នាំទី​១៥ ​ខែ​មីនា ​ឆ្នាំ​២០០៧​

០១ មីនា ២០០៧

សុន្ទរកថា​​របស់​ ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់តូ ​ក្នុង​ឱកាស​បិទ​សន្និបាត​បូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆ្នាំ​២០០៦​​និង​ទិសដៅ​ការងារ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០០៧​ របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា

២៤ កុម្ភៈ ២០០៧

សុន្ទរកថា​​របស់​ ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់តូ ​ក្នុង​ឱកាស​បើក​សន្និបាត​បូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆ្នាំ​២០០៦​​និង​ទិសដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ​២០០៧

២២ កុម្ភៈ ២០០៧

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៦០ ​ឆ្នាំទី​១៥ ​ខែ​កុម្ភៈ ​ឆ្នាំ​២០០៧​

០១ កុម្ភៈ ២០០៧