ព័ត៌មាន

ប្រកាស​ស្តីពី​​ការ​ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ​ចំពោះ​ធនាគារ​ឯកទេស​ឥណទាន​ជនបទ

២៨ មករា ២០០០

ប្រកាសស្តីពី ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណចំពោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

១១ មករា ២០០០

ប្រកាសស្តីពី ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណចំពោះធនាគារឯកទេសឥណទានជនបទ

១១ មករា ២០០០

ប្រកាសស្តីពី ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណចំពោះធនាគារពាណិជ្ជ

១០ មករា ២០០០

ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​ផ្តល់​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​ចំពោះ​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ

១០ មករា ២០០០

ប្រកាស​ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មត្បូងថ្ម​ និងលោហធាតុមានតំលៃ

១០ កញ្ញា ១៩៩៩

ប្រកាស​ស្តីពី​ការកំណត់អត្រាការប្រាក់បញ្ញើ​សំរាប់សាខាធនាគារជាតិ​ខេត្ត-ក្រុង​អនុវត្ត​ជាមួយអតិថិជន

៣០ វិចិ្ឆកា ១៩៩៨

ប្រកាស​ស្តីពី​ការផ្ទេរប្រាក់របស់ធនាគារពាណិជ្ជ​តាមរយៈធនាគារជាតិ​នៃកម្ពុជា

០១ តុលា ១៩៩៨

ប្រកាស​ស្តីពី​ប្រភពទុនជាប្រាក់បញ្ញើសំរាប់ប្រើប្រាស់​ក្នុងស្រុក​របស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ​ និងហិរញ្ញវត្ថុ

២៨ សីហា ១៩៩៨

ប្រកាសស្តីពី ការផ្ទេរប្រាក់របស់ធនាគារពាណិជ្ជ តាមរយៈធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

១៩ សីហា ១៩៩៨