ព័ត៌មាន

ប្រកាសស្តីពី ការកំណត់អត្រាការប្រាក់ជាគោលសំរាប់បុនហិរញ្ញប្បទាន

២៥ ធ្នូ ២០០១

ប្រកាស​ស្តីពី​ការកំណត់អត្រាការប្រាក់ជាគោល​សំរាប់​បុនហិរញ្ញប្បទាន

២៥ ធ្នូ ២០០១

ប្រកាសស្តីពី អចលនទ្រព្យរបស់ធនាគារ

០៨ វិចិ្ឆកា ២០០១

ប្រកាសស្តីពី ការផ្ទេរភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ

០៨ វិចិ្ឆកា ២០០១

ប្រកាសស្តីពី ឥណទានចំពោះសម្ព័ន្ធញាតិ

១៥ តុលា ២០០១

ប្រកាសស្តីពី​ ប្រាក់តំកល់ធានាលើដើមទុន

១៥ តុលា ២០០១

ប្រកាសស្តីពី ការគណនាការប្រាក់ចំពោះឥណទានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

១៤ សីហា ២០០១

ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ​ទីផ្សារ​អន្តរធនាគារ

២៩ ឧសភា ២០០១

ប្រកាសស្តីពីការដាក់អោយប្រើប្រាស់មូលប្បទានប័ត្រគំរូថ្មី

៣០ មីនា ២០០១

ប្រកាសស្តីពី សភាផាត់ទាត់មូលប្បទានប័ត្រចារឹកជាប្រាក់រៀល

២៧ ធ្នូ ២០០០