ព័ត៌មាន

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៤០ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​មិថុនា ​ឆ្នាំ​២០០៥

០១ មិថុនា ២០០៥

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៣៩ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​ឧសភា ​ឆ្នាំ​២០០៥

០១ ឧសភា ២០០៥

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៣៨ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​មេសា ​ឆ្នាំ​២០០៥

០១ មេសា ២០០៥

ប្រកាសស្តីពី គោលនយោបាយឥណទាន នីតិវិធី និងសិទ្ធិអំណាចផ្តល់ឥណទាន

១០ មីនា ២០០៥

ព្រឹត្តប័ត្រ​​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​​ លេខ៧ ​ប្រចាំ​ខែមិនា ​​ត្រីមាស​ទី​១ ​ឆ្នាំ​២០០៥

០១ មីនា ២០០៥

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៣៧ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​មិនា ​ឆ្នាំ​២០០៥

០១ មីនា ២០០៥

សារាចរណែនាំស្តីពី អនុវត្តន៍គណនេយ្យរូបិយវត្ថុចំរុះតាមប្លង់គណនីឯកភាព

១០ កុម្ភៈ ២០០៥

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ ​លេខ​១៣៦ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​កុម្ភៈ ​ឆ្នាំ​២០០៥

០១ កុម្ភៈ ២០០៥

សារាចរណែនាំស្តីពី ការរៀបចំប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យតម្លាភាពនៅតាមគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

២៥ មករា ២០០៥

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៣៥ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​មករា ​ឆ្នាំ​២០០៥

០១ មករា ២០០៥