ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៦៩

០៣ វិចិ្ឆកា ២០២០

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា សូមចូលរួមអបអរសាទរទិវាសន្សំអាស៊ាន (ASEAN Savings Day)

៣០ តុលា ២០២០

ពិធី​សម្ពោធ​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​ “​ប្រព័ន្ធ​បាគង​”​ ជា​ផ្លូវការ​

២៨ តុលា ២០២០

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវការ​ប្រព័ន្ធ​បាគង​

២៨ តុលា ២០២០

សិក្ខាសាលា​ផ្សព្វផ្សាយ​ស្តី​ពី​ ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​ប្រឆាំង​ការ​សម្អាត​ប្រាក់​និង​ហិរញ្ញប្បទាន​ភេរវកម្ម​ និង​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​ប្រឆាំង​ហិរញ្ញប្បទាន​ដល់​ការ​រីកសាយ​ភាយ​អាវុធ​មហា​ប្រល័យ​

២៧ តុលា ២០២០

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ សិក្ខាសាលា​ផ្សព្វផ្សាយ​ស្តី​ពី​ ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​ប្រឆាំង​ការ​សម្អាត​ប្រាក់​និង​ហិរញ្ញប្បទាន​ភេរវកម្ម​ និង​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​ប្រឆាំង​ហិរញ្ញប្បទាន​ដល់​ការ​រីកសាយ​ភាយ​អាវុធ​មហា​ប្រល័យ​

២៧ តុលា ២០២០

បញ្ជីរាយនាម​ឯកសារ​ដែល​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ត្រូវ​ភ្ជាប់​ជាមួយ​សំណើសុំ​ផ្សេងៗ​ មក​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

២៣ តុលា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង ចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

២១ តុលា ២០២០

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣២១ ឆ្នាំទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

២១ តុលា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៦៨

២០ តុលា ២០២០