ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៦៣

១១ សីហា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៦៣

១១ សីហា ២០២០

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣១៩ ឆ្នាំទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០

០៧ សីហា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៦៣

០៤ សីហា ២០២០

ការប្រឡងបញ្ចប់វគ្គសិក្សា កម្មវិធីនិងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុ (FPP) ជំនាន់ទី២ វគ្គទី១ នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

២៩ កក្កដា ២០២០

លោកជំទាវ ជា សិរី អគ្គនាយកបច្ចេកទេស ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាតាមរយៈ Video Conference ជាមួយក្រុមបេសកកម្មពិគ្រោះយោបល់របស់ការិយាល័យស្រាវជ្រាវម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន+៣ (AMRO)

២៩ កក្កដា ២០២០

ពិធីប្រកាសផ្ទេរនិងតែងតាំងនាយកសាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

២៨ កក្កដា ២០២០

ពិធីប្រកាសផ្ទេរនិងតែងតាំងនាយកសាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ខេត្តសៀមរាប

២៧ កក្កដា ២០២០

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី ចំណេះដឹង ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍សហគ្រិន ភាពស្រ្តី

២៧ កក្កដា ២០២០

សេចក្តីបញ្ជាក់អំពីទុនបម្រុងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជា

២៣ កក្កដា ២០២០