ព័ត៌មាន

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ថ្ងៃច័ន្ទទី ៦ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០២១

០៦ កញ្ញា ២០២១

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីការដេញថ្លៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

០៦ កញ្ញា ២០២១

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៣២ ឆ្នាំទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

០៣ កញ្ញា ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៨៩

៣១ សីហា ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង ការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី៨៨

២៤ សីហា ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី៨៨

២៤ សីហា ២០២១

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៣១ ឆ្នាំទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

១៩ សីហា ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៨៨

១៧ សីហា ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង ការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី៨៧

១០ សីហា ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី៨៧

១០ សីហា ២០២១