ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៦១

០៧ កក្កដា ២០២០

របាយការណ៍​ប្រចាំឆមាស​ទី​១​ និង​ទិស​ដៅ​ការងារ​ឆមាស​ទី​២​ ឆ្នាំ​២០២០

០៧ កក្កដា ២០២០

សន្និបាត​បូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ប្រចាំឆមាស​ទី​១​និង​ទិស​ដៅ​ការងារ​ឆមាស​ទី​២​ ឆ្នាំ​២០២០​ នៅ​អគារ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

០៦ កក្កដា ២០២០

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៦៧ ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០

០១ កក្កដា ២០២០

ប្រកាសស្តីពីការចែករំលែកព័ត៌មានឥណទាន

២៦ មិថុនា ២០២០

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ការ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​គំរូ​បរិ​ច្ឆិ​នភា​ព​បច្ចេកទេស​ ខេ​អេ​ច​ឃ្យូ​អរ​កូត​ (KHQR​ Code)​សម្រាប់​ការ​ទូទាត់​សង​ប្រាក់​

២៦ មិថុនា ២០២០

ប្រកាសស្តីពី ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ស្លាកសញ្ញាប្រព័ន្ធបាគង

២៦ មិថុនា ២០២០

ប្រកាសស្តីពី ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ វិធាននិងនីតិវិធី ប្រព័ន្ធបាគង

២៦ មិថុនា ២០២០

សារាចរណែនាំ ស្តីពី សេចក្តីពន្យល់បន្ថែមទីលើឧបសម្ព័ន្ធ ២ នៃប្រកាសស្តីពី អនុបាតក្របខ័ណ្ឌសន្ទនីយភាព

២៥ មិថុនា ២០២០

សារាចរណែនាំបន្ថែម ស្តីពីការអនុវត្តប្រកាសស្តីពីការកំណត់ទ្រនាប់ដើមទុនរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

២៥ មិថុនា ២០២០