ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ១១២

១៦ សីហា ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១១១

០៩ សីហា ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១១១

០៩ សីហា ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការផ្លាស់ប្តូរទម្រង់ថ្មីនៃ "សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអត្រាការប្រាក់ផ្លូវការ"

០៩ សីហា ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ​ការដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការជាផ្លូវការ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការមូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) ប្លុកឆេន

០៩ សីហា ២០២២

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៧៥ ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២

០៩ សីហា ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី "ការផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់លិខិតសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីអត្រាប្ដូរប្រាក់ផ្លូវការ និង អត្រាប្ដូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយបណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់រៀល"

០៨ សីហា ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ១១១

០២ សីហា ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១១០

២៦ កក្កដា ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១១០

២៦ កក្កដា ២០២២