ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៤០

១៤ សីហា ២០១៩

ពិធី​សំណេះសំណាល​ជាមួយ​មន្ត្រី​-​បុគ្គលិក​សាខា​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ខេត្តរតនគិរី​

១៣ សីហា ២០១៩

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៣៩

១៣ សីហា ២០១៩

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៣៩

១៣ សីហា ២០១៩

ពិធីសំណេះសំណាល​ជាមួយ​មន្ត្រី​-​បុគ្គលិក​សាខា​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ខេត្តស្ទឹងត្រែង

១២ សីហា ២០១៩

ពិធីសំណេះសំណាល​ជាមួយ​មន្ត្រី​-​បុគ្គលិក​សាខា​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ខេត្តក្រចេះ​

១២ សីហា ២០១៩

លោក​ជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទ​ថា​ណា​ ទេសាភិបាល​រង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​ទទួល​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​គណៈប្រតិភូ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ប័ណ្ណ​ទូទាត់​អន្តរជាតិ​ VISA​

០៨ សីហា ២០១៩

ពិធី​បើក​សិក្ខាសាលា​ភាព​ជា​អ្នកដឹកនាំ​ស្តី​ពី​ “Becoming​ a​ Deliberately​ Developmental​ Organization​ by​ Utilizing​ Leadership​ Intelligence”​ នៅ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

០៧ សីហា ២០១៩

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៣៩

០៦ សីហា ២០១៩

ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រី-បុគ្គលិកសាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ខេត្តស្ទឹងត្រែង

០២ សីហា ២០១៩