ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តីពី យុទ្ធនាការស្រឡាញ់ប្រាក់រៀល

១៧ មីនា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៥៣

១៧ មីនា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៥៣

១០ មីនា ២០២០

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣១១ ឆ្នាំទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

២៨ កុម្ភៈ ២០២០

លោកជំទាវ នាវ ច័ន្ទថាណា ទេសាភិបាលរង ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ទទួលជួបប្រជុំជាមួយ លោក Clemens Bonner និង លោកស្រី Runchana Pongsaparn

២៧ កុម្ភៈ ២០២០

ប្រកាសស្តីពី ការកំណត់សោហ៊ុយសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

២១ កុម្ភៈ ២០២០

សារាចរណែនាំ ស្តីពី ការអនុវត្តប្រកាសស្តីពីការកំណត់សោហ៊ុយសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

២១ កុម្ភៈ ២០២០

សិក្ខាសាលា​ស្តី​ពី​ ការ​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​ខាង​វិន័យ​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ចំពោះ​បុគ្គល​រាយការណ៍​ដែល​មិន​អនុវត្ត​តាម​ច្បាប់​និង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ស្តី​ពី​ការ​ប្រឆាំង​ការ​សម្អាត​ប្រាក់​និង​ហិរញ្ញប្បទាន​ភេរវកម្ម​

២១ កុម្ភៈ ២០២០

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ ការ​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​ខាង​វិន័យ​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ចំពោះ​បុគ្គល​រាយការណ៍​ដែល​មិន​អនុវត្ត​តាម​ច្បាប់​និង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ ស្តី​ពី​ការ​ប្រឆាំង​ការ​សម្អាត​ប្រាក់​និង​ហិរញ្ញប្បទាន​ភេរវកម្ម​

២១ កុម្ភៈ ២០២០

សិក្ខាសាលា​ស្តី​ពី​ ការ​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​ខាង​វិន័យ​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ចំពោះ​បុគ្គល​រាយការណ៍​ដែល​មិន​អនុវត្ត​តាម​ច្បាប់​និង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ស្តី​ពី​ការ​ប្រឆាំង​ការ​សម្អាត​ប្រាក់​និង​ហិរញ្ញប្បទាន​ភេរវកម្ម​

២០ កុម្ភៈ ២០២០