ព័ត៌មាន

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ ការ​បញ្ឈប់​ប្រតិបត្តិការ​ជា​គ្រឹះស្ថាន​ឥណទាន​ជនបទ​ ចំនួន​៤​

១០ មករា ២០១៩

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ ការ​បញ្ឈប់​ប្រតិបត្តិការ​ជា​គ្រឹះស្ថាន​ឥណទាន​ជនបទ​ ចំនួន​៤​

០៩ មករា ២០១៩

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ២៨

០៨ មករា ២០១៩

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ ការ​បញ្ឈប់​ប្រតិបត្តិការ​ជា​គ្រឹះស្ថាន​ឥណទាន​ជនបទ​ ចំនួន​៤​

០៨ មករា ២០១៩

សិក្ខាសាលា​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ “​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​កម្ម​លើ​ប្លង់​គណនី​ឯកភាព​សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​”​

០៤ មករា ២០១៩

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​បញ្ឈប់​ការ​ផ្តល់​ឯកសារ​ថតចម្លង​ជា​ក្រដាស​ទាក់ទង​នឹង​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​ផ្លូវការ​ និង​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​គោល​រវាង​រូបិយប័ណ្ណ​ផ្សេងៗ​ជាមួយ​ប្រាក់​រៀល​

២៤ ធ្នូ ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​២៧​

១៨ ធ្នូ ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​២៧​

១៨ ធ្នូ ២០១៨

លោក​ជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទ​ថា​ណា​ ទេសាភិបាល​រង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ចូលរួម​ជា​អធិបតី​ក្នុង​សិក្ខាសាលា​ស្តី​ពី​ “​ការ​ប្រើប្រាស់​ QR​ កូដ​ស្តង់ដារ​សម្រាប់​ការ​ទូទាត់​ឆ្លង​ដែន​រវាង​ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​និង​ព្រះរាជាណាចក្រ​ថៃ​”​

១៧ ធ្នូ ២០១៨

ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៩៧​ ឆ្នាំ​ទី​២៦​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៨​

១៤ ធ្នូ ២០១៨