ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៣៣

០៩ ឧសភា ២០១៩

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីងទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​៦២ ត្រីមាស​ទី៤​ ឆ្នាំ​២០១៨

០៨ ឧសភា ២០១៩

លោក​ជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទ​ថា​ណា​ ទេសាភិបាល​រង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូ​ទៅ​ចូលរួម​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​ប្រចាំឆ្នាំ​ថ្នាក់​ទេសាភិបាល​ធនាគារកណ្តាល​ និង​រដ្ឋមន្ត្រី​ហិរញ្ញវត្ថុ​អាស៊ាន​+៣​ នៅ​ប្រទេស​ហ្វី​ជី​

០២ ឧសភា ២០១៩

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៣៣

០២ ឧសភា ២០១៩

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តីពី ការប្តូរទីតាំងជាបណ្តោះអាសន្នអគារដ្ឋបាល នៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

៣០ មេសា ២០១៩

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការកែសម្រួលនីតិវិធីនៃការផ្តល់របាយការណ៍គណនី នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

២៦ មេសា ២០១៩

លោក​ជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទ​ ថា​ណា​ ទេសាភិបាល​រង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​លោក​ Chow​ Ying​ Hoong​ សហ​ប្រធាន​ ទទួល​បន្ទុក​តំបន់​អាស៊ី​ប៉ា​ស៊ី​ហ្វិ​ក​ ចូល​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​

២៥ មេសា ២០១៩

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ពិធី​ផ្សព្វផ្សាយ​សៀវភៅ​ស្តី​ពី​ ស្ថានភាព​ស្ថិរភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៨​

២៤ មេសា ២០១៩

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៣២​

២៣ មេសា ២០១៩

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៣២​

២៣ មេសា ២០១៩